ОПИСАНИЕ

Считано от 23.04.2018г. са премахнати рубриките:
 • Справка за лице
 • Справка за насрочени дела

Уеб порталът за достъп до информация за съдебните дела осигурява данни за:

 • Постъпили входящи документи за образуване на дела – дата на регистриране, страни, резолюции на съдията;
 • Образувани дела – дата на регистриране на входящия документ и вид, дата на образуване на делото и страни;
 • Проведени открити, закрити и разпоредителни заседания – дата и вид на заседание, резултат, диспозитив от съответния протокол
  Забележка! Диспозитив не се извежда, ако заседанието е проведено при закрити врата.
 • Постановени съдебни актове – вид и дата на съдебния акт, диспозитив;
  Забележка! Диспозитив не се извежда, ако съдебният акт не подлежи на публикуване в Интернет.
 • Постъпили жалби, протести, частни жалби и протести - дата на регистриране, резолюции на съдията, дата на изпращане в по-висша инстанция, дата на връщане и резултат от обжалването;
 • Постъпили в хода на съдебното производство документи – молби (за отлагане на дело, за поправка или допълване на решения, за приемане на допълнителни доказателства, за комулация, за изменение на мярката за неотклонение и други), писмени защити, заявления за промяна в обстоятелствата, действия на кредитори и длъжници и други;

Имената на физически лица – страни в съдебните производства се извеждат с инициали, а цифрите за ЕГН са заменени с текст "**********".

Към началото

За получаване на достъп до информацията за съдебните дела е необходимо:

 • Клиентът да е юрист или да е страна по дело.
 • Клиентът да е регистриран като потребител на уеб портала с потребителско име и парола.
 • Клиентът да има достъп до Интернет. Ако ползва браузър MS Internet Explorer, версията му да е 6.0 или по-висока.
Към началото

Вариантите за достъп до информация за съдебните дела са:

 • ЛИМИТЕН – неограничен във времето достъп, лимитиран в броя на извършените справки за движението на съдебните дела и тегленето на документи от електронните папки на делата до размера на внесения депозит. Цена на 1 справка за движението на делото е 0.50 лв., а цената за един изтеглен съдебен акт или протокол – 1.00 лв., независимо от броя на страниците;
 • АБОНАМЕНТЕН – ограничен във времето достъп (6 или 12 месеца), лимитиран в броя на извършените справки за движението на съдебните дела, без възможност за теглене на файлове от електронните папки на делата. За този вариант на достъп се сключва договор.

Депозит за лимитен достъп (минимална сума по депозита е 24 лв.) и сума по абонаментен договор могат да бъдат внесени:

 1. В офисите на "Информационно обслужване" АД, клон Бургас:
  • в Агенцията по вписвания - гр. Бургас, пл."Жени Патева" № 1;
  • в Офиса гр. Бургас, бул."Янко Комитов" № 3, ет.4, ст.6
 2. По банков път:
  • ЦКБ
  • банкова сметка BG16CECB979010C7866101
  • BIC код CECBBGSF
  • Моля, при извършване на превод да се вписва като получател „ИО“ АД – КЛОН БУРГАС
 3. Клиентите могат да заявят своето желание да станат потребители на уеб портала за достъп до информация за съдебните дела в офисите на "Информационно обслужване" АД клон Бургас и на телефони (056) 88 65 88, 0887 834949, на e-mail: burgas@is-bg.net, като посочат e-mail адрес, на който да бъдат изпратени потребителско име и парола за достъп.
Към началото

Достъпът до информация за съдебните дела изисква защитена връзка.

След въвеждане за потребителско име и парола, за да се направи конкретна справка, от изведения списък се избира съответния съд.

В зависимост от това с каква информация за търсене разполага потребителя, могат да се извършат следните справки:

 • Справка за дело/документ – за "Входящ документ" търсенето може да се извърши по номер и година на регистриране на документа, за дело – по вид, номер и година на образуване;
 • Справка по данни за дело на друга съдебна инстанция – по данни за вид, номер и година на дело на друга съдебна инстанция.

След потвърждаване на избраните критерии се извършва търсене и в зависимост от резултата се извежда търсената информация или съобщение, че липсва такава.

За достъп до информация за съдебни дела, които в деловодната система на съда са отбелязани като "Дело с ограничен достъп" се изисква ЕГН или Булстат/ЕИК на страна по съответното дело.

За достъп до файлове с протоколи и съдебни актове от електронната папка на избрано съдебно дело може да се използва рубрика "Електронна папка".

Информация за направените от потребителя справки може да се получи от рубрика "Справки за извършени услуги".

Към началото